ΚΟΡΑΗΣ – ΚΟΥΜΑΣ – ΚΑΛΒΟΣ ΑΝ. ΓΑΖΗΣ, ΟΥΓΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, ΑΝ. ΔΑΝΔΟΛΟΣ, Β. ΚΟΠΙΤΑΡ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ 1790-1821

5,0017,76

Σε απόθεμα

Παρουσίαση

Τα κεφάλαια του δευτέρου τούτου τόμου της σειράς περί των πηγών και ερευνών της ιστορίας του νεωτέρου Ελληνισμού αφορούν το πνεύμα εις την υπηρεσίαν του διαφωτισμού του λαού και την δημιουργίαν οδών προς την Επανάστασιν και δι’ αυτής εις την Απελευθέρωσιν. Είναι εργάται του πνεύματος και ο Κοραής και ο Κούμας και ο Κάλβος. Ο πρώτος συνδέει δια της σοβαράς επιστημονικής εργασίας την πνευματικώς ερειπωμένην Ελλάδα με την μεγάλην μητέρα Ευρώπην, συνεχώς αμφιβάλλων και βαλλόμενος ως προς την ωριμότητα του χρόνου και των Ελλήνων δια την εθνικήν των εξέγερσιν. Ταπεινότερος ο Κωνσταντίνος Κούμας διδάσκει την ελληνικήν νεολαίαν από της Σμύρνης μέχρι της Βιέννης μεταξύ των σχολείων του Γένους και των φυλακών του Μέττερνιχ, μοιραζόμενος το προνόμιον των διώξεων εν ονόματι του λαού του μετά του άλλου συμπατριώτου και φλογερού ρασοφόρου Άνθιμου Γαζή. (…) (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
1. Επιστροφή εις την Ελλάδα δια του Κοραή
2. Οι ανακαλυφθέντες περί Αδαμαντίου Κοραή φάκελλοι εις παρισινόν συμβολαιογραφείον και την Νομαρχίαν του Σηκουάνα
3. Περί της εν Βιέννη εκδοθείσης νέας συλλογής επιστολών και μαρτυριών περί Αδαμαντίου Κοραή
4. Ο Κοραής και η αυστριακή λογοκρισία. – Διατί απηγορεύθη να κυκλοφορήση εις την Αυστρίαν η ελληνική μετάφρασις του έργου περί “εγκλημάτων και ποινών ” του Βεκκαρία
5. Νέαι επιστολαί και αρχειακά σημειώματα περί Αδαμαντίου Κοραή
6. Τρία ελληνικά δημώδη άσματα μετά γαλλικής μεταφράσεως και σχολίων του Αδαμαντίου Κοραή. – Και ένα μετάφρασμα της παραβολής του ασώτου υιού εις την διάλεκτον των Ελλήνων της Κορσικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ
1. Ο Κωνσταντίνος Κούμας εις την Βιέννην
2. Έγγραφα
3. Ανέκδοτοι επιστολαί Ανθίμου Γαζή και Κωνσταντίνου Κούμα προς τον Friedrich Thiersch
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ
1. Ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος και η Αστυνομία Παρισίων
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
2. ΕΓΓΡΑΦΑ
ΟΥΓΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΝΔΟΛΟΣ
1. Φωτίζεται με νέον φως η τραγική μορφή του Ζακυνθίου ποιητού Ούγου Φώσκολου
2. Έγγραφα
3. Ο Κερκυραίος Αντώνιος Δάνδολος αγωνίζεται δια την ανεξαρτησίαν των Επτανήσων
4. ΕΓΓΡΑΦΑ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΟΠΙΤΑΡ
1. Ο Κόπιταρ και οι Έλληνες
2. Κείμενα
ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ 1790-1821
1. Ο Νεόφυτος Δούκας και αι προσπάθειαι του προς επανέκδοσιν της παυθείσης “Εφημερίδος” των αδελφών Μαρκίδων Πούλιου. Ο αυστριακός λογοκριτής Χάλλ υποβάλλει ίδιον σχέδιον εκδόσεως ελληνικής Εφημερίδος. Ο Δημήτριος Αλεξανδρίδης, ανεψιός του Ανθίμου Γαζή, εκδίδει τελικώς τας “Ειδήσεις δια τα ανατολικά μέρη” και τον “Ελληνικόν Τηλέγραφον”
2. Η εφημερίς “Ειδήσεις δια τα ανατολικά μέρη” του Δημητρίου Αλεξανδρίδου
3. Ο “Λόγιος Ερμής” του Ανθίμου Γαζή υπό την λογοκρισίαν του Μέττερνιχ
4. Μία δημοσιογραφική επίθεσις εναντίον των Ελλήνων της Βιέννης κατά το 1814
5. Έλληνες εκδόται και ελληνικά τυπογραφεία της παλαιάς Βιέννης
6. Προσπάθειαι Ελλήνων να ιδρύσουν τυπογραφεία εις την Μολδοβλαχίαν
7. Το εν Βιέννη ελληνικών τυπογραφείον των Αρμενίων Μεχιταριστών
8. ΕΓΓΡΑΦΑ
ΟΙ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΑΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Μικρά συμβολή εις την ιστορίαν και γενεαλογίαν των εν Αθήναις Χαλκοκονδυλών
Οι εν Αθήναις Χαλκοκονδύλαι του Ριζοκάστρου

SKU: 1234567891013
Κατηγορία
Tags:,
Θέμα βιβλίου

Ελληνική Λογοτεχνία

Εκδότης

ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ Κ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

Εξώφυλλο

Μαλακό Εξώφυλλο

Εκδοτικός Οίκος

ΕΣΤΙΑ