1. Το Bookato.gr ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «Bookato» (T.: 2106851223 , ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: bookato123@gmail.com, Α.Φ.Μ.: 131832535), που έχει την έδρα της στην οδό Κηφισίας 96, στην Αθήνα, στην Ελλάδα και εκπροσωπείται νομίμως από τη Μαργαρίτα Χελιουδάκη («Bookato»).

 2. Κάθε αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω του bookato.gr διέπεται αποκλειστικά από τους παρόντες όρους πώλησης και κάθε ηλεκτρονική φόρμα συμπληρώνεται από τον Πελάτη, που συνάπτει συλλογικά τη σύμβαση μεταξύ του Bookato και του Πελάτη («Σύμβαση»). Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι αυτοί οι όροι πώλησης αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας αναφορικά με το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστούν και συνενώνουν όλες τις προηγούμενες επικοινωνίες μεταξύ τους.

 3. Για την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Πελάτης χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για να επικοινωνήσει και, αντίστοιχα, συμφωνεί να λαμβάνει ηλεκτρονικές επικοινωνίες από το Bookato που αφορούν το αντικείμενο της Σύμβασης. Κάθε ηλεκτρονική δήλωση πρόθεσης, που μεταδίδεται στο πλαίσιο της Σύμβασης, θεωρείται και γίνεται αποδεκτή ως πλήρης απόδειξη μεταξύ των Μερών και δεν αμφισβητείται εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει εκτελεσθεί με ηλκτρονικά μέσα.

 4. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Πελάτης υποχρεούται να δρα με καλή πίστη και σε ευθυγράμμιση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους. Επιπροσθέτως, ο Πελάτης έχει το καθήκον δίκαιης και ειλικρινούς εκπροσώπησης αναφορικά με κάθε πληροφορία που αποκαλύπτεται στο Bookato, είτε προσωπική, είτε όχι, και την υποχρέωση και την ευθύνη να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα του προσωπικού της κωδικού και του διαδικτυακού της λογαριασμού.

 5. Πριν την εκτέλεση κάθε συναλλαγής με το Bookato, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, ή, εάν είναι κάτω από αυτήν την ηλικία και πάνω από την ηλικία των δεκατριών (13), ότι είναι υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του γονέα ή άλλου προσώπου που αναγνωρίζεται ως τέτοιο, που συναινεί σε αυτούς τους όρους πώλησης. Γονείς και άλλα πρόσωπα υπεύθυνα σύμφωνα με το νόμο για την επίβλεψη ανηλίκων που κάνουν χρήση του www.bookato.gr φέρουν πλήρη ευθύνη για τέτοια χρήση, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών κάθε είδους.

 6. Η έκθεση προϊόντων/ υπηρεσιών για την πώληση στο www.bookato.gr λειτουργεί ως πρόσκληση για τον Πελάτη να θέσει την παραγγελία της. Για το λόγο αυτό αυτή η παρουσίαση δε δεσμεύει με κανένα τρόπο το Bookato ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών που εκτίθενται ή για την άμεση εκτέλεση των παραγγελιών. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραγγέλνει προϊόντα / υπηρεσίες που δεν είναι πλέον διαθέσιμα, το Bookato επιφυλάσσεται του δικαιώματος να την ενημερώσει για υποκατάστατα προϊόντα. Επιπροσθέτως, το Bookato διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να απορρίπτει παραγγελίες σε κάθε περίπτωση χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογεί την άρνηση αυτή υπό τον όρο ότι τυχόν αμοιβές επιστρέφονται άμεσα στον Πελάτη.

 7. Πριν τη σύναψη της Σύμβασης, ο Πελάτης ακολουθεί ορισμένα προκαταρκτικά βήματα ως προς την θέση της παραγγελίας καταλλήλως. Συγκεκριμένα, ο Πελάτης δημιουργεί προσωπικό λογαριασμό ή συνδέεται σε έναν ήδη υπάρχοντα λογαριασμό, θέτει την/ τις παραγγελία/ες των προτιμώμενων προϊόντων / υπηρεσιών προσθέντάς τες στο ηλεκτρονικό καλάθι του Bookato, συμπληρώνοντας τη διεύθυνση αποστολής και τις λεπτομέρειες χρέωσης στις σχετικές ηλεκτρονικές φόρμες και, τελικά, επιβεβαιώνει την/τις επιλεγμένη/ες παραγγελία/ ες. Η υποβολή μιας πλήρους παραγγελίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, λειτουργεί ως προσφορά για την σύναψη της Σύμβασης. Σε αυτό το προκαταρκτικό στάδιο το Bookato αποποιείται κάθε συμβατική ή άλλη υποχρέωση απέναντι στον Πελάτη και ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα έναντι του Bookato, εφόσον δεν υπάρχει καμία σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και του Bookato μέχρι την οριστική αποδοχή της παραγγελίας.

 8. Κατά τη λήψη, το Bookato επεξεργάζεται και εντός ευλόγου χρόνου αποδέχεται ή απορρίπτει την παραγγελία του Πελάτη αποστέλλοντας ένα αντίστοιχο ηλεκτρονικό μήνυμα στην καταχωρισμένη ηλεκτρονική διεύθυνσή της. Πιθανές επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που το Bookato έχει αναγνωρίσει, ή η λήψη μιας παραγγελίας δεν αποτελούν αποδοχή και δε σημαίνουν ότι η Σύμβαση έχει συναφθεί μεταξύ του Bookato και του Πελάτη. Η σχετική σύμβαση για την αγορά των προϊόντων / υπηρεσιών από το www.bookato.gr θεωρείται ως συναφθείσα μεταξύ των Μερών σε συμφωνία με αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος από το Bookato που αποδέχεται τη σχετική παραγγελία και/ ή πληροφορεί ότι τα προϊόντα έχουν αποσταλεί. Ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει αποκτήσει γνώση μιας ηλεκτρονικής επικοινωνίας από το Bookato, μόλις το Bookato τη μεταδώσει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 9. Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων/ υπηρεσιών που προσφέρονται προς πώληση στο www.bookato.gr περιγράφονται με ακρίβεια, είτε λεκτικά, είτε οπτικά μέσα στον Ιστότοπο. Το Bookato έχει ευθύνη απέναντι στον Πελάτη μόνο ως προς την εγκυρότητα και ακρίβεια της περιγραφής τους και αποποιείται κάθε άλλου είδους ευθύνης για οποιαδήποτε πιθανή ανεπάρκεια. Ο Πελάτης είναι o μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των προϊόντων/ υπηρεσιών που εκτίθενται και για τη καταλληλότητά τους ως προς τους σκοπούς για τους οποίους τα/τις επιλέγει.

 10. Οι τιμές που εμφανίζονται στο www.bookato.gr αποτελούν την αμοιβή για κάθε προϊόν/ υπηρεσία. Το Bookato διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει αυτές τις τιμές κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, άλλα όποια δυνητική αλλαγή δεν θα επηρεάζει την παραγγελία που έχει τεθεί, και για την οποία έχει ήδη αποσταλεί επιβεβαίωση παραγγελίας. Καμία τιμή δεν συμπεριλαμβάνει έξοδα αποστολής, τα οποια επίσης γνωστοποιούνται στον Πελάτη κατά την διαδικασία της πραγματοποίησης της παραγγελίας.

 11. Αγοράζοντας ένα προϊόν μέσω του www.bookato.gr, ο Πελάτης συμφωνεί ότι μια τέτοια αγορά και η εισαγωγή τέτοιων προϊόντων είναι σύμφωνη με τους νόμους της χώρας στην οποία έχει ζητήσει από το Bookato να αποστείλει το προϊόν, και συμφωνεί ότι θα θεωρείται ο μόνος εισαγωγέας του προϊόντος στη χώρα του για κάθε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων τελωνειακών κανονισμών και νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Επιπλέον, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο ρόλος του Bookato περιορίζεται στην προμήθεια προϊόντων και στη θέση τους σε διαθεσιμότητα μέσω του www.bookato.gr στο πελατολόγιό του για αγορά στην Ελλάδα και εισαγωγή σε άλλες χώρες. Σε καμία περίπτωση το Bookato δεν θα είναι μέρος της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων, ούτε θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τους νόμους οποιασδήποτε άλλης χώρας εκτός της Ελλάδας για την εισαγωγή και την πώληση των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στο www.bookato.gr , συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των τελωνειακών κανονισμών και των τελωνειακών κρατήσεων, των κρατήσεων γενικά, των κατασχέσεων και των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.

 12. Όταν γίνεται παραγγελία αγαθών από το www.bookato.gr , οι παραδόσεις στο εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε εισαγωγικά τέλη και φόρους, που επιβάλλονται άπαξ το πακέτο φτάσει το συγκεκριμένο προορισμό. Κάθε πρόσθετο βάρος του εκτελωνισμού αναλαμβάνεται πλήρως από τον Πελάτη. Οι τελωνειακές πολιτικές ποικίλουν ευρέως από χώρα σε χώρα, επομένως θα πρέπει ο Πελάτης να καταβάλλει κάθε επιμέλεια να επικοινωνήσει με τις τοπικές Τελωνειακές αρχές για περαιτέρω πληροφόρηση.

 13. Ανάλογα με τη χώρα κατοικίας, ο Πελάτης μπορεί να επιλέγει μεταξύ τεσσάρων διαθέσιμων τρόπων πληρωμής:

 • Μετρητά/ είσπραξη κατά την παράδοση (διαθέσιμος μόνο για ορισμένες χώρες)

 • Τραπεζικό έμβασμα (διαθέσιμος για όλες τις χώρες)

 • Mastercard ή Visa ή American Express (διαθέσιμος μόνο για ορισμένες χώρες)

 • Paypal (διαθέσιμος για όλες τις χώρες)

 • Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέγει την πληρωμή της παραγγελίας της μέσω τραπεζικού εμβάσματος, το σχετικό ποσό πρέπει να μεταφέρεται στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

EUROBANK: GR8502602180000810201170418

NATIONAL BANK OF GREECE: GR7801100510000005151218764

PIRAEUS BANK: GR9401717520006752119980821

CHELIOUDAKI MARGARITA

 1. Με το ηλεκτρονικό μήνυμα αποδοχής εκ μέρους του Bookato, η σχετική σύμβαση για την αγορά των προϊόντων/ υπηρεσιών μεταξύ των Μερών θεωρείται συναφθείσα και το Bookato φέρει την υποχρέωση να αποστείλει και να παραδώσει τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί εντός τριάντα (30) ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της σύναψης της Σύμβασης. Από τη στιγμή της παράδοσής τους, ο κίνδυνος για τα προϊόντα μεταφέρεται στην πλευρά του Πελάτη. Η κυριότητα των προϊόντων δεν μεταβιβάζεται στον Πελάτη πριν το Bookato λάβει την πλήρη πληρωμή όλων των ποσών που οφείλονται σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση. Οι χρόνοι της παράδοσης, εάν γνωστοποιηθούν στον Πελάτη και προς διευκόλυνσή του, είναι προσεγγιστικά υπολογισμένοι χωρίς εγγυήσεις για την ακρίβειά τους. Η είσπραξη των αμοιβών και των άλλων βαρών για κάθε παραγγελία λαμβάνει χώρα μετά την παράδοση του σχετικού προϊόντος ή την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. Οι πληρωμές εκτελούνται εφάπαξ, εκτός από περιπτώσεις που τα Μέρη έχουν συμφωνήσει άλλως.

 2. Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη λήψη του/των αγορασμένου/ων προϊόντος/ων δηλώνοντας στο Bookato την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο Πελάτης υποχρεούται να ταχυδρομήσει και να αποστείλει με δικές του δαπάνες το/τα αγορασμένο/α προϊόν/τα στην ακριβώς ίδια κατάσταση με εκείνη στην οποία βρίσκονταν κατά την παραλαβή τους και χωρίς να έχουν υποστεί καμία απολύτως φθορά. Ο Πελατης είναι, επίσης, υποχρεωμένος να συνοδεύει την επιστροφή του/των προϊόντος/των με την πρότυπη δήλωση υπαναχώρησης του Bookato, καταλλήλως υπογεγραμμένη και εκτελεσμένη από τoν ίδιο. Τα προϊόντα που επιστρέφονται αποστέλλονται στην έδρα του Bookato. Αμοιβές που έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερών από την εκτέλεση της έγκυρης υπαναχώρησης.

 3. Το υλικό που εμφανίζεται στo Bookato παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, όρους ή διαβεβαιώσεις ως προς την ακρίβειά του. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από το Ελληνικό Δίκαιο, το Bookato αρνείται κάθε διαβεβαίωση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριστικά, των σιωπηρών διαβεβαιώσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας των προϊόντων/ υπηρεσιών του για ορισμένο σκοπό. Επιπλέον, το Bookato δεν φέρει ευθύνη και ο Πελάτης συμφωνεί να μη θεωρεί το Bookato υπεύθυνο για ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των άμεσων, έμμεσων, συμπτωματικών, κυρωτικών και αποθετικών ζημιών, που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την πώληση, την τιμολόγηση, την αποστολή ή από οποιαδήποτε άλλη σχέση με τα προϊόντα / υπηρεσίες που παρουσιάζονται και προσφέρονται μέσω του www.bookato.gr. Παρά τα ανωτέρω, τίποτα στους Όρους Πώλησης δεν αποκλείει ή ούτε περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη του Bookato (i) για το θάνατο ή τραυματισμό προσώπου που προκλήθηκε από αμέλεια ή (ii) για απάτη ή παραπλανητική περιγραφή.

 4. Εάν κάποια διάταξη αυτής της Σύμβασης κηρυχθεί άκυρη ή ανενεργή, αυτή η διάταξη θα διαχωρίζεται από τη Σύμβαση αυτή, η οποία κατά τα λοιπά παραμένει σε πλήρη ισχύ και παράγει αποτελέσματα, αλλά μόνο στο βαθμό που το αυθεντικό περιεχόμενο της Σύμβασης δεν θα αλλοιωνόταν ουσιωδώς.

 5. Αυτή η Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο χωρίς παραπομπή στις αρχές του συγκρουσιακού δικαίου και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Όροι Χρήσης Bookato

Τελευταία ενημέρωση την 1η Ιανουαρίου 2022

Καλώς ορίσατε στο www.bookato.com.

Με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης που τίθενται παρακάτω και εγγυάστε ότι θα κάνετε χρήση του Ιστότοπού μας και των ιστοσελίδων του, σύμφωνη με τους όρους που ορίζονται στη σελίδα αυτή. Αν δεν επιθυμείτε να δεσμευθείτε από τους ακόλουθους Όρους Χρήσης, δε επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

 1. Στοιχεία Εταιρείας

Οι υπηρεσίες του www.bookato.gr παρέχονται από την επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο Bookato («Bookato» ή «Εταιρεία»). Τα στοιχεία της Εταιρείας μας είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: BOOKATO

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : Xελιουδάκη Μαργαριτα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Κηφισίας 96, Τ.Κ. 11526, Πανόρμου, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2106994570

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : bookato123@gmail.com

Α.Φ.Μ. : 131832535

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ : Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του Ψυχικού

 1. Αντικείμενο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η Εταιρεία μας σας προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.bookato.com και («Όροι»). Το αντικείμενο των όρων αυτών δεν εκτείνεται και στην πώληση των προϊόντων, η οποία διέπεται από ξεχωριστούς Όρους Πώλησης που συμφωνούνται πριν τη σύναψη κάθε πώλησης.

To Bookato διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει αυτούς τους όρους, όποτε το θεωρεί απαραίτητο, και κάθε αλλαγή αυτών αρχίζει να ισχύει και να παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή που εμφανίζεται στο διαδίκτυο στον παρόντα Ιστότοπο του www.bookato.gr

Αν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κηρυχθεί άκυρη ή ανενεργή, θα διαχωρίζεται από αυτούς, ενώ κατά τα άλλα οι Όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και παράγουν αποτελέσματα, μόνο, όμως, στο βαθμό που το αυθεντικό περιεχόμενό τους δεν αλλοιώνεται ουσιωδώς.

 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

α) «Εμπορικές Επικοινωνίες» – Κάθε είδος ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που εξυπηρετεί το σκοπό της διαφήμισης, άμεσα ή έμμεσα, των προϊόντων/ υπηρεσιών ή το γενικό σήμα του Bookato στους πελάτες μας.

β) «Ιστότοπος» – Ο διαδικτυακός τόπος του Παγκόσμιου Ιστού που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος τομέα www.bookato.gr συμπεριλαμβανομένων όλων των ιστοσελίδων του.

γ) «Χρήστης» – Ο χρήστης του διαδικτύου που έχει πρόσβαση και περιηγείται στο www.bookato.gr.

 1. Προϊόντα

Η έκθεση προϊόντων / υπηρεσιών προς πώληση στο www.bookato.gr αποτελεί για σας μια πρόσκληση να κάνετε την παραγγελία σας. Μια τέτοια παρουσίαση δεν δεσμεύει με κανένα τρόπο το Βookato ως προς τη διαθεσιμότητα των εκτιθέμενων προϊόντων / υπηρεσιών ή την άμεση εκτέλεση των παραγγελιών. Αν παραγγείλετε προϊόντα / υπηρεσίες που δεν είναι πλέον διαθέσιμα, το Bookato διατηρεί το δικαίωμα να σας ενημερώσει για υποκατάστατα προϊόντα. Επιπροσθέτως, το Bookato διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να απορρίπτει παραγγελίες σε κάθε περίπτωση χωρίς την υποχρέωση να αιτιολογεί την απόρριψη αυτή υπό τον όρο ότι οποιεσδήποτε καταβληθείσες αμοιβές επιστρέφονται άμεσα σε εσάς.

Πριν από κάθε αγορά προϊόντων, πρέπει να ακολουθείτε ορισμένα προκαταρκτικά βήματα, έτσι ώστε να δώσετε την παραγγελία σας προσηκόντως. Ειδικότερα, πρέπει υποχρεωτικά να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό ή να συνδεθείτε σε έναν ήδη υπάρχοντα λογαριασμό, να θέσετε την/τις παραγγελία(-ες) των προτιμώμενων προϊόντων / υπηρεσιών, προσθέντάς τες στο καλάθι του Bookato, να συμπληρώσετε την διεύθυνση αποστολής και τις λεπτομέρειες χρέωσης στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα, και, τέλος, να επιβεβαιώσετε την/τις επιλεγμένη (-ες) παραγγελία (-ες).

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων / υπηρεσιών που προσφέρονται προς πώληση στο www.bookato.gr περιγράφονται με ακρίβεια, είτε λεκτικά, είτε οπτικά, μέσα στον Ιστότοπο. Το Bookato έχει ευθύνη απέναντί σας μόνο ως προς την εγκυρότητα και ακρίβεια της περιγραφής τους και αποποιείται κάθε άλλο είδος ευθύνης για κάθε πιθανή ανεπάρκεια. Εσείς είστε οι μόνο υπεύθυνοι για την επιλογή των προϊόντων/ υπηρεσιών που εκτίθενται και για τη καταλληλότητά τους ως προς τους σκοπούς για τους οποίους τα/τις επιλέγετε.

 1. Τιμές και Πρόσθετα κόστη

Οι τιμές που εμφανίζονται στο www.bookato.gr αποτελούν την αμοιβή για κάθε προϊόν/ υπηρεσία. Το Bookato διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει αυτές τις τιμές κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, άλλα όποια δυνητική αλλαγή δεν θα επηρεάζει την παραγγελία που έχει δοθεί, και για την οποία έχει ήδη αποσταλεί επιβεβαίωση παραγγελίας. Καμία τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. και έξοδα αποστολής, τα οποία σας γνωστοποιούνται κατά την διαδικασία της πραγματοποίησης της παραγγελίας και πριν την σύναψη της πώλησης.

Αγοράζοντας ένα προϊόν μέσω του www.bookato.gr , συμφωνείτε ότι μια τέτοια αγορά και η εισαγωγή τέτοιων προϊόντων είναι σύμφωνη με τους νόμους της χώρας στην οποία έχετε ζητήσει από τo Bookato να αποστείλει το προϊόν, και συμφωνείτε ότι εσείς θα θεωρείστε ο μόνος εισαγωγέας του προϊόντος στη χώρα σας για κάθε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων τελωνειακών κανονισμών και νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι ο ρόλος του Bookato περιορίζεται στην προμήθεια προϊόντων και στη θέση τους σε διαθεσιμότητα μέσω του www.bookato.gr στο πελατολόγιό της για αγορά στην Ελλάδα και για εισαγωγή σε άλλες χώρες. Σε καμία περίπτωση το Bookato δεν θα είναι μέρος της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων, ούτε θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από νόμους οποιασδήποτε άλλης χώρας εκτός της Ελλάδας για την εισαγωγή και την πώληση των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στο www.bookato.gr, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των τελωνειακών κανονισμών και των τελωνειακών κρατήσεων, των κρατήσεων γενικά, των κατασχέσεων και των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.

Κατά την παραγγελία αγαθών από το www.bookato.gr, οι παραδόσεις στο εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε εισαγωγικά τέλη και φόρους, που επιβάλλονται όταν το πακέτο φτάσει το συγκεκριμένο προορισμό. Κάθε πρόσθετο βάρος του εκτελωνισμού αναλαμβάνεται πλήρως από εσάς. Οι τελωνειακές πολιτικές ποικίλουν ευρέως από χώρα σε χώρα, επομένως θα πρέπει να καταβάλλετε κάθε επιμέλεια να επικοινωνήσετε με τις τοπικές Τελωνειακές αρχές για περαιτέρω πληροφόρηση.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο, οι εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τα άλλα διακριτικά γνωρίσματα που συμπεριλαμβάνονται ή είναι διαθέσιμα μέσω του Ιστοτόπου του www.bookato.gr και των ιστοσελίδων του, που συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά, κείμενα, γραφικές παραστάσεις, ήχο, εικόνες, λογότυπα, διεπαφές, μορφή και περιεχόμενο, λογισμικό και δομή, προστατεύεται από αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Bookato σύμφωνα με το ελληνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν επιτρέπεται η μαγνητοσκόπηση, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η μετάφραση, η άντληση ή με άλλο τρόπο μετατροπή, διανομή, ενοικίαση, δημόσια παρουσίαση, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό ή με άλλο τρόπο θέση σε διαθεσιμότητα στο κοινό του περιεχομένου του www.bookato.gr , χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας. Επιπροσθέτως, κάθε γραφική παράσταση, λογότυπο, εικονίδιο, διεπαφή, μορφή και περιεχόμενο του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε σύνδεση με προϊόντα / υπηρεσίες που δεν παρέχονται από του Bookato με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει έστω και την παραμικρή σύγχυση στους πελάτες ή να επηρεάσει τη φήμη και την εικόνα μας.

Εξαιρετικά, προσωρινά αντίγραφα των ιστοσελίδων του www.bookato.gr επιτρέπονται, εφόσον είναι προσωρινά ή συμπτωματικά, και αναπόσπαστο και ουσιώδες μέρος μιας τεχνολογικής διαδικασίας της οποίας μόνος σκοπός είναι να καταστήσει δυνατή : α ) τη διάδοση σε ένα δίκτυο μεταξύ τρίτων μερών από έναν ενδιάμεσο ή β ) τη νόμιμη χρήση της εργασίας ή άλλου αντικειμένου, και δεν έχει ανεξάρτητη οικονομική σημασία.

Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων. Αν πιστεύετε, ότι τα δικαιώματά σας έχουν υποστεί μεταχείριση, που μπορεί να αποτελεί παραβίαση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

 1. Άδεια

Υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με αυτούς τους Όρους, το Bookato σας χορηγεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη περαιτέρω εκχωρούμενη άδεια πρόσβασης και προσωπικής, μη εμπορικής χρήσης του www.bookato.gr.

Η χρήση του Ιστοτόπου μας γίνεται εκ μέρους σας με καλή πίστη και μόνο με τον τρόπο που επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους. Κάθε δικαίωμα που δεν σας χορηγείται ρητά με αυτούς τους Όρους, διατηρείται και παραμένει στο Bookato και/ή σε κάθε τρίτο δικαιούχο. Ούτε ο Ιστότοπός στο σύνολό του, ούτε μέρος αυτού επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να δημιουργηθεί διπλότυπο αυτού, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να ξαναπωληθεί, να γίνει χώρος επίσκεψης ή με άλλο τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας. Δεν επιτρέπεται να πλαισιώνετε ή να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης, ώστε να εσωκλείετε εμπορικό σήμα, λογότυπο, ή άλλη αποκλειστική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων, διάταξη εικόνας ή μορφής) του Bookato χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μετά- καρτέλες ή άλλο «κρυμμένο κείμενο» που προβάλλει τον διακριτικό τίτλο ή τα εμπορικά σήματα του Bookato χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας. Δεν επιτρέπεται να αλλοιώνετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να επεμβαίνετε στο περιεχόμενο ή το λογισμικό του Ιστοτόπου μας ή να επιχειρείτε να υπονομεύσετε την τεχνολογική του ακεραιότητα και λειτουργικότητα. Επίσης, δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε και / ή να δημοσιεύετε τη δική σας βάση δεδομένων που προβάλλει σημαντικά μέρη του Ιστοτόπου μας (π.χ. τις τιμές και τις λίστες προϊόντων) χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας.

Αυτή η άδεια δεν περιλαμβάνει μεταπώληση ή εμπορική χρήση του Ιστοτόπου μας ή του περιεχομένου του·συλλογή και χρήση της λίστας προϊόντων, περιγραφών ή τιμών·δευτερογενή χρήση του Ιστοτόπου μας ή του περιεχομένου του μεταφόρτωση ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος ενός άλλο εμπόρου ή χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια συλλογή δεδομένων και εργαλείων εξαγωγής. Αν δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους Όρους, αυτή η άδεια λήγει αυτόματα και χωρίς ειδοποίηση εκ μέρους μας.

 1. Προσωπικός Λογαριασμός

Αν εγγραφείτε στον Ιστότοπό μας δημιουργώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό, είστε υποχρεωμένοι να διατηρείτε την εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού. Πρέπει να κάνετε όλα τα απαραίτητα βήματα για να διασφαλίσετε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός διατηρούνται εμπιστευτικά και ασφαλή. Αν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού έχουν πληγεί ή είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται χωρίς άδεια, είστε υποχρεωμένοι να μας ενημερώσετε άμεσα. Έχετε επίσης το καθήκον της δίκαιης και ειλικρινούς εκπροσώπησης ως προς κάθε πληροφορία, προσωπική ή όχι, που αποκαλύπτεται στο Bookato και είστε, επίσης, υποχρεωμένοι να τις διορθώνετε ή να τις ενημερώνετε με δική σας πρωτοβουλία σε περίπτωση αλλαγών συνδεόμενοι στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Επιφυλασσόμαστε κάθε δικαιώματός μας να τερματίσουμε οποτεδήποτε το λογαριασμό σας, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ή βάσιμα υποτεθεί ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους.

 1. Ανήλικοι

Κατά τη χρήση του Ιστοτόπου μας και πριν την εκτέλεση συναλλαγής με το Bookato, δηλώνετε σαφώς και εγγυάστε ότι είστε άνω των δεκαοκτώ (18) ετών ή, εάν είστε κάτω από αυτή την ηλικία, ότι είστε υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του γονέα ή του κηδεμόνα σας που συναινεί και αποδέχεται αυτούς τους ΄Ορους κατηγορηματικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαγορεύεται να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας και το Bookato δεν φέρει ευθύνη από αυτή τη χρήση.

Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας ανηλίκου που κάνει χρήση του www.bookato.gr, φέρετε πλήρη ευθύνη για αυτή τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών κάθε είδους.

 1. Υπερσύνδεσμοι

Η ίδρυση υπερσυνδέσμων που οδηγούν στις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου μας επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιούνται για να εξαπατήσουν το ευρύ κοινό ή να βλάψουν την επιχείρησή μας και υπό τον όρο ότι δεν παρουσιάζουν τα περιεχόμενα του www.bookato.gr σαν μέρος άλλους διαδικτυακού τόπου (π.χ. τεχνικές διαμόρφωσης πλαισίων). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το εμπορικό σήμα (λογότυπο) της επιχείρησής μας, όπως είναι αναρτημένο στο www.bookato.gr, για να δημιουργήσετε έναν υπερσύνδεσμο στον Ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια.

Ο Ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτα μέρη και, επομένως, αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι και το περιεχόμενό τους δεν υπάγεται στη διαχείριση του Bookato. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει εγγυήσεις στους Χρήστες για αυτούς. Εάν ένας ιδιοκτήτης ή διαχειριστής διαδικτυακού τόπου επιθυμεί να αποσύρουμε έναν υπάρχοντα υπερσύνδεσμο από τον Ιστότοπό μας στον δικό τους, μπορούν να έρχονται σε επαφή μαζί μας αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο bookato123@gmail.com.

 1. Διαφημίσεις

Ο Ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει διαφημίσεις και / ή διαδικτυακό περιεχόμενο εμπορικής φύσης ή σκοπού που αναφέρεται είτε στο Βookato, είτε σε τρίτα μέρη.

Η Εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να ελέγχει και να παρακολουθεί το διαφημιστικό περιεχόμενο τρίτων μερών που παρουσιάζεται στο www.bookato.gr και, επομένως, δε φέρει καμία ευθύνη έναντι των Χρηστών για το διαφημιστικό περιεχόμενο τρίτων μερών όσον αφορά τυχόν έλλειψη νομιμότητας, ανακρίβεια ή αποτυχία συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Τέτοια ευθύνη υπάρχει αποκλειστικά στο πρόσωπο των τρίτων μερών που δημιουργούν το σχετικό περιεχόμενο που διαφημίζεται από αυτούς.

 1. Εμπορικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικά μέσα για να επικινωνήσετε μαζί μας, δέχεστε παράλληλα να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερώσεις από το Bookato. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να σας αποστέλλει όποια ενημέρωση θεωρεί απαραίτητη έτσι ώστε να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας. Κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μας θεωρείται και γίνεται αποδεκτή ως πλήρης απόδειξη και δεν αμφισβητείται εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν αναγκαστικοί εφαρμοστέοι νόμοι ειδικά απαιτούν μια διαφορετική μορφή επικοινωνίας.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μας, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποστέλλει εμπορικές ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχέση με τα προϊόντα/ υπηρεσίες της στους Χρήστες που α ) έχουν δημιουργήσει έναν διαδικτυακό προσωπικό λογαριασμό στον Ιστότοπό μας και/ ή β ) έχουν εγγραφεί στον ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο των υπηρεσιών μας και/ ή γ ) έχουν αγοράσει προϊόντα μας και/ ή δ ) έχουν αποδεχτεί υπηρεσίες μας και/ ή ε ) έχουν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μας υποβάλλει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Ο Ιστότοπος www.bookato.gr προσφέρεται στους Χρήστες του, όπως είναι και χωρίς εγγυήσεις, όρους, ή διαβεβαιώσεις αναφορικά με τη λειτουργικότητά του, ενώ η χρήση του διεξάγεται υπ’ ευθύνη των χρηστών του. Συγκεκριμένα, εξαιτίας της φύσης του διαδικτύου, το Bookato δεν εγγυάται με κάνενα τρόπο ότι η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας δεν θα διακόπτονται και ότι οι μεταδόσεις θα είναι απαλλαγμένες από σφάλματα. Επιπλέον, οι υπηρεσίες μας μπορεί περιστασιακά να αναβάλλονται ή να περιορίζονται ώστε να επιτρέπουν τις επιδιορθώσεις, τη συντήρηση ή την εισαγωγή νέων λειτουργιών ή υπηρεσιών.

Στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από το Ελληνικό Δίκαιο, το Bookato αρνείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό που συνδέεται με τη λειτουργία και/ ή τη χρήση του www.bookato.gr. Περαιτέρω, το Bookato δεν φέρει ευθύνη και ο Πελάτης συμφωνεί να μην θεωρεί το Bookato υπεύθυνo για ζημίες κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των άμεσων, έμμεσων, συμπτωματικών, κυρωτικών και επακόλουθων ζημιών, που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία και/ ή τη χρήση του www.bookato.gr . Παρά τα ανωτέρω τίποτα στους παρόντες Όρους δεν αποκλείει ή περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη το Bookato (i) για το θάνατο ή τραυματισμό προσώπου που προκλήθηκε από αμέλεια ή (ii) για απάτη ή παραπλανητική περιγραφή.

 1. Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέος Νόμος

Για κάθε αμφισβήτηση μεταξύ του Bookato και των Χρηστών της που προκύπτει από ή συνδέεται με τη χρήση του Ιστοτόπου, οι Όροι αυτοί διέπονται και ερμηνεύονται σε συμφωνία με το Ελληνικό Δίκαιο χωρίς παραπομπή στις αρχές του συγκρουσιακού δικαίου και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα. 

 1. Επικοινωνία

Για περαιτέρω αιτήματα ή ερωτήματα, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

ΒΟΟΚΑΤΟ

Κηφισίας 96

ΤΚ 11526, Πανόρμου Αθήνα

Ελλάδα

Τ : 2106994570

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: bookato123@gmail.com